Öka effektiviteten i utvecklingen av digitala tjänster?

McKinsey Sweden presenterade i sin rapport  ”Growth and renewal in the Swedish economy” för ett par år sedan, förslag på hur den svenska ekonomin ska kunna vitaliseras. Ökad produktivitet i en av världens största offentliga sektor är en av de stora utmaningarna vi står inför. McKinsey ger några intressanta förslag på hur.

  • Förbättra styrningen av tjänsteleverantörerna inom den offentliga sektorn. Öka trycket på förbättringar genom mer ambitiösa mål och ökad transparens, till exempel med årliga nationella jämförelser av produktivitet och kvalitet. För såväl enskilda myndigheter som kommuner och länsstyrelser.

  • Utveckla och inför specifika planer för att öka produktiviteten inom de största leverantörerna inom offentlig sektor. Storbritannien har goda erfarenheter av detta.
  • Skapa ett nationellt kompetenscenter för att bistå kommuner, länsstyrelser och myndigheter i arbetet med att öka kvaliteten i de större segmenten av offentliga upphandlingarna.

Förslagen är intressanta även när man bryter ner dem till att handla om utveckling av webbplatser och digitala tjänster.

I stort sett alla myndigheter och kommuner har sina egna webbplatser byggda på olika lösningar såväl vad gäller funktioner som teknik. Visst förekommer det samarbeten, men det tillhör undantagen. Detta trots att behoven i allmänhet är desamma. Varför?

Att det finns stor potential i ett gemensamt kompetensstöd inte bara när det gäller upphandling, utan även för att stödja beställaren är tydligt. Exemplen när det har brustit i beställarens förmåga att definiera vad för sorts webbplatser eller digitala lösningar man vill åstadkomma och hur, är tyvärr rätt många. Och kostsamma för samhället. Det vilar ett stort ansvar på leverantören att ställa krav på beställaren men i de flesta fall lyckas de inte med det.  Förmodligen för att de saknar den integritet som krävs.

På samma sätt som McKinsey efterlyser bättre styrning, målformuleringar och mätning av produktivitet på nationell nivå för offentlig sektor, kan jag se ett liknande mönster i myndigheternas digitala projekt. Många gånger brister det i förmågan att just sätta upp mätbara mål och ambitionen att följa upp och utvärdera i förvaltning. Även här skulle det vara värdefullt med metodstöd på bred nivå och nationella jämförelsetal för att se hur väl man lyckats och var det finns utrymme för förbättringar.

En stark övertygelse att man med en ny e-tjänst, app eller version av en webbplats kan tillgodose stor användarnytta räcker inte. Det krävs också analys, mätningar och uppföljning av resultatet för att säkerställa detta. Det är komplicerat att genomföra detta i praktiken och ofta får den typen av insatser stå tillbaka på bekostnad av roligare och mer iögonfallande saker att utveckla. Här behöver aktörerna inom den offentliga sektorn kunna ta bättre stöd av varandra på samma sätt som de skulle behöva ett centralt stöd för att genomföra upphandlingar med bättre kvalitet.

Rapporten: Growth and renewal in the Swedish economy.

Spara

Spara

Spara

Spara